SAOZ

Bradáčova 1,
85102 Bratislava,
Slovakia 

 

SAOZ na facebooku

 

Dočasná opatera

Dočasná opatera

Dočasná opatera /ďalej DO/ pre projekt Animal Angels SAOZ /ďalej AA SAOZ/- je útočisko pre zvieratko v núdzi do času, kým si nenájde nový domov.

Poskytuje ho osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má zodpovedajúce podmienky pre DO, súhlasí so zmluvou o poskytnutí DO a poskytne zvieraťu primeranú starostlivosť - kŕmenie /hradí AA SAOZ príp. dohodou/, veterinárne ošetrenie /hradí AA SAOZ príp. dohodou/, venčenie, socializačné základné návyky.

DO sa poskytuje na rôzne časové obdobie, na základe možností opatrovníka, dohodou.
Náklady na krmivo, prevozy, veterinárne ošetrenie hradí projekt AA SAOZ a to buď v plnej výške, alebo pomerom na základe dohody s DO.

Zmluva o DO:
1) opatrovník preberá dočasnú starostlivosť o zviera, pričom náklady na veterinárne poplatky a krmivo uhrádza projekt Slovenská aliancia ochrancov zvierat / ďalej len SAOZ/ z projektu Animal Angels SAOZ .
2) Opatrovník sa zaväzuje, že poskytne zverenému zvieraťu primeranú opateru spojenú s kvalitným životom zvieraťa: primeranú stravu, veterinárne ošetrenie, odblšenie a odčervenie, čipovanie /uhrádza AA SAOZ, príp. dohodou/, ochranu pred chladom, teplom, inými zvieratami, zároveň zabráni zvieraťu ohrozovať ľudí.
3) Opatrovník sa zaväzuje, že zviera nebude na reťazi, ani trvalo zatvorené v koterci.
4) Opatrovník neumožní zvieraťu pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru, zabezpečí hlavne v začiatkoch DO, vedenie zvieraťa na vôdzke, aby sa zabránilo úteku, strate zvieraťa.
5) Opatrovník bude dodržiavať ustanovenia súvisiacej legislatívy SR.
6) Zviera nebude v žiadnom prípade použité na reprodukciu nechcené párenie opatrovník neodkladne oznámi zástupcovi SAOZ.
7) Stratu, krádež, útek zvieraťa neodkladne opatrovník oznámi zástupcovi SAOZ a spraví všetky potrebné úkony na to, aby sa zviera našlo.
8) V prípade, že sa o zviera opatrovateľ naďalej starať nechce, alebo nemôže z akýchkoľvek dôvodov vráti ho zástupcovi SAOZ, od ktorého zviera prevzal.
9) SAOZ zástupca má kedykoľvek možnosť kontrolovať zverené zviera v dočasnej opatere a v prípade zistenia porušenia tejto zmluvy okamžite zviera odoberie, ak nenastane náprava. V tom prípade DO nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladov.
10) DO spolupracuje so SAOZ na hľadaní nového domova pre zverené zviera a to aktívnym hľadaním nového domova, inzerciou na rôznych portáloch, príp. akciách.
11) V prípade, že dočasný opatrovník dá zviera utratiť, alebo ho opustí, podáva naňho SAOZ trestné oznámenie a automaticky je takýto opatrovník vylúčený z projektu AA SAOZ a dostáva sa na čiernu listinu záchrany.

Ak sa chceš aj ty stať dočasným opatrovníkov projektu Animal Angels SAOZ, napíš na info@saoz.sk. Ďakujeme za nich...